عدد النتائج : 31

"از خلیفه‌ی خدا بر عالمیان به «شی جین» رئیس جمهور چین" الإمام ناصر محمد اليماني 29 - رمضان - 1441 هـ 22 - 05 - 2020 مـ ۲-خرداد-۱۳۹۹ه.ش. 12:20 مساءً https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )

"یقین داشته باشید که در بیان:«ويروس كرونا؛ بیان جدا کننده حقّ از باطل ؛ بیانی که بیهوده و شوخی نیست» شفای آنچه که در سینه‌هاست آمده و هدایت و رحمت بر مؤمنان است" الإمام ناصر محمد اليماني ۲-خرداد-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )

"خداوند شاهدووکیل سخنی است که می‌گویم؛ مگر کسی که بعد از روشن شدن حقّ، سرباز زده و استکبار ورزد؛ پس برای قوم مجرم و مستکبر، تأسف نخورید" الإمام ناصر محمد اليماني ۲-خرداد-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )

"نابودباداقوام ظالمی که باوجودروشن شدن راه حقّ به سوی پروردگارا روی استکباروغرورآنرا درپیش نمیگیرند.پس به زودی خواهندگفت مارا امان دهیدوعذاب رادور کنیدوفریادخواهند زدوای برماهلاک شدیم" ۲-خرداد-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )

"اینان جزخداوند ولیّ و یاوری نمی‌یابند تاعذابش را از آنان دور کند، درحالیکه از دعوت‌گر الهی-امام ناصرمحمدیمانی- که تمام جهان را به سوی کتاب خداوند قرآن عظیم، می‌خواند، رو می‌گردانند" ۲-خرداد-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )

"هرکس به‌خاطر استکبار نسبت به[ بزرگ‌ترین خلیفه‌ی خدا در کتاب]، خلیفه‌‌ی خدا و بنده‌اش امام مهدی ناصرمحمد یمانی،از رحمت خدا روگرداند؛ گرفتارشدیدترین عذاب خدا خواهد شد" الإمام ناصر محمد اليماني ۲-خرداد-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )

"چگونه در برابر خلیفه‌ی خدا استکبار می‌ورزند؟پس نصیبشان از عذاب را خواهند گرفت؛آنهاکه به بزرگی و ریاست خودمغرور شده‌اند؛در حالیکه درپیشگاه خداوند کوچک و بی‌مقدارند و وزنی ندارند" ۲-خرداد-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )

‌"آیاآنکه مرده بوداورازنده کردیم،و نوری برایش قراردادیم که باآن درمیان مردم راه برودمانندکسی است که درظلمتهاباشدوازآن خارج نگردداینگونه برای کافران،اعمالی که انجام میدادندزینت داده‌ شد" ۲-خرداد-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )

"و این گونه در هر شهر و آبادی، بزرگان گنه‌کاری قرار دادیم؛ و سرانجام کارشان این شد که به مکر پرداختند؛ ولی تنها خودشان را فریب می‌دهند و نمی‌فهمند!" الإمام ناصر محمد اليماني ۲-خرداد-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )

"وقتی آیه‌ای بیایدمیگویندماهرگزایمان نمیآوریم مگرهمانندچیزیکه به پیامبران داده شده،به ماهم داده شودخداآگاه‌تر است رسالت خویش راکجاقراردهدبه آنهاکه گناه کردندبه سزاى آن مکرهاکه میکردندعذاب سخت ازنزدخداخواهدرسید" https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )

"سپاهیِ مخفی خداوند؛ هم‌چنان به صورت شبانه‌روزی و در طول ۲۴ ساعت بدون استراحت؛ به هجوم و جنگ جهانی خود ادامه می‌دهد و سستی نمی‌کند." الإمام ناصر محمد اليماني ۲-خرداد-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )

"این سپاهیِ مخفی که به علت کوچک بودن اندازه‌اش، با چشم قابل دیدن نیست؛ این ویروسی که با نام ویروس کرونا خوانده می‌شود؛ از -گروه ـ کروناها نیست." الإمام ناصر محمد اليماني ۲-خرداد-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )

"ابتدای کار و پیش از آنکه این ویروس را بشناسند، شباهت شکل ظاهری آن با ویروس‌های معروف و شناخته‌شده‌ قبلیشان، آنها را فریب داد؛ اما این ویروس از نظر ژنتیکی و رفتاری کاملاً متفاوت است" ۲-خرداد-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )

"براساس گمانی که داشتندابتدانام کرونابه آن داده شدوازراه تمام وسایل ارتباطی و خبری وبرزبان تمام مردم عالم با نام کروناشناخته شدبا اینکه این ویروس به کلی با تمام ویروس‌ها متفاوت است" ۲-خرداد-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )

"در ابتدا از نظرشکل شبیه آنها بودولی از نظر ژنتیکی متفاوت است.بلکه به خداوندواحد قهار که جز او خدایی نیست قسم؛ این موجودزنده‌ای مُنفَطِر و مُنشَطِر است(از راه دونیمه شدن تکثیر می‌شود )" ۲-خرداد-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )

"به خداوندقسم؛ این موجود زنده‌ای است که از راه دونیمه شدن تکثیر میشودو آنچه که درپیش است هولناکتر و تلختر و شرّ و عذابش گسترده‌تر است وتمام پزشکان جامعه‌ی بشری،از مقابل آن فرارخواهندکرد" ۲-خرداد-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )

"هم‌چنین این ویروس برای بشریت؛ موجود زنده‌ی جدیدی است که تمام فیزیک پزشکی جهان را درهم می‌شکند و دانش بشری در رشته فیزیک پزشکی را به صفری در سمت چپ( هیچ ) تبدیل خواهد کرد" الإمام ناصر محمد اليماني ۲-خرداد-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )

"ولی ویروس متین که در راه است[فايروس المتين القادم]؛ از نظر شدت عذاب، بسیار قوی‌تر و قدرتمندتراست و باعث ناامیدی کامل آنان خواهد شد" الإمام ناصر محمد اليماني ۲-خرداد-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )

"و تنها به درگیر کردن دستگاه تنفسی بسنده نخواهد کرد؛ بلکه به هیچ‌وجه نمی‌توان ویروس قدرتمندی که در راه است را با ویروس کووید ۱۹ مقایسه کرد" الإمام ناصر محمد اليماني ۲-خرداد-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )

"جناب شی جین رئیس جمهور چین! ای کسانی که می‌پندارند عذاب پروردگارعالمیان، خداوند سبحان و تعالی را کنترل کرده‌اند؛ ولی خودشان هم می‌دانند دروغ می‌گویند." الإمام ناصر محمد اليماني ۲-خرداد-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )

"به ملحدان در چین و تمام رهبران مجرم جامعه‌ی بشری که مانند آنها هستند و به تمام مفسدان ظالم بشارت می‌دهم که ویروسی از گونه جدید در راه است" الإمام ناصر محمد اليماني ۲-خرداد-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )

"ویروس قدرتمند و توفنده‌ای [الفايروس القاصف المَتين ] که شیرویروس‌هاست وبسیار قدرتمندتر و سخت‌کیفرتر است؛ بلکه اصلاً قابل قیاس با ویروسی که کووید ۱۹ نامیده‌اید، نیست." الإمام ناصر محمد اليماني ۲-خرداد-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )

"این ویروسی است که تمامی لشکر پزشکان تانفرآخرازآن شکست خورده و به آن پشت کرده و فرارمی‌کنند و سازمان جهانی بهداشت؛ازهم‌پاشیده و فرومی‌ریزد و در برابرعذاب خدا به هیچ‌کارشان نمی‌آید" الإمام ناصر محمد اليماني ۲-خرداد-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )

"سازمان جهانی بهداشت؛ از هم‌پاشیده و فرومی‌ریزد و در برابر عذاب خدا به هیچ‌کارشان نمی‌آید؛ بلکه آنها نه به خود و نه به شما کمکی نمی‌توانند بکنند." الإمام ناصر محمد اليماني ۲-خرداد-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )

"به آنچه که میخواهم به شما بگویم گوش فراداده و توجه کرده و در آن بیندیشید: این ویروس‌‌های نوین، فرمانده و رهبر بسیار بزرگی دارند که شما در قدّ و قواره او نبوده و هم‌سنگ او نیستید" الإمام ناصر محمد اليماني ۲-خرداد-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )

"سپاهیان کوچک خدا-ویروسهای جدید-، اوامر و دستورها را به صورت مستقیم با وحی از خداوند گرفته و بر اساس فرامین صادر شده از فرمانده عالی خود؛ عمل می‌کنند" الإمام ناصر محمد اليماني ۲-خرداد-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )

"این پروردگاربلندمرتبه شمادرملکوت است که به صورت مستقیم به سپاهیان کوچکش فرمان میدهد که چه کنندو آنهانیزطبق فرمان او عمل میکنندوخداوند سبحان باکلمات قدرت خودبا آنهاست" الإمام ناصر محمد اليماني ۲-خرداد-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )

"همان خداوندی که تو جناب رئیس جمهور چین «شی جین» نسبت به او ملحدی. کسی که به خداوند و دین و قرآنش و مسلمانان چین اعلان جنگ کرده و به صورت آشکار، در روز روشن با مسلمانان در چین می‌جنگد" ۲-خرداد-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )

"کسیکه به خداوندودین و قرآنش و مسلمانان چین اعلان جنگ کردوآشکارادرروزروشن باآنان میجنگد.مساجدچین را بسته ومانع نمازگزاردن مسلمانان درخانه‌هایشان شده و کتاب خدارابازور گرفت وسوزاند" الإمام ناصر محمد اليماني ۲-خرداد-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )

"رئیس جمهور چین جناب شی جین!به خداوندبزرگ قسم شمابا خفت و خواری؛خانه‌‌های خدا را بازخواهید کردوهمچنین تمام کسانی که به خودظلم کرده و به بهانه رعایت احتیاطها خانه‌های خدارابسته‌اند" الإمام ناصر محمد اليماني ۲-خرداد-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )

"تمام کسانی که به خود ظلم کرده و به بهانه رعایت احتیاط‌ها، خانه‌های خدا را بسته‌اند؛ حتماً آنها را باز کرده و به سوی آنها می‌گریزند. من از راست‌گویانم و خواهید دانست" الإمام ناصر محمد اليماني ۲-خرداد-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40192

2020-05-29 18:49:13
رقم البيان ( 40192 )