عدد النتائج : 57

"بیانی بسیار مهم برای اندیشمندان عالم.." الإمام ناصر محمد اليماني 04 - ذو القعده - 1441 هـ 25 - 06 - 2020 مـ ۵-تیر-۱۳۹۹ه.ش. 12:33 مساءً https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"سلام و صلوات بر نبیّ امیّ [ محمد رسول‌الله] که خواندن و نوشتن قرآن عظیم را نمی‌دانست و اما بعد" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"ای «امّ سجا» ! من بعد از اینکه پانزده سال به مردم عادی و علمای آنها [از خطبای منابر] فرصت دادم، تصمیم گرفتم تا دیگر با کسی جز مفتیان کشورها گفتگو نکنم" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"و تو مرا وادار کردی که پاسخت را بدهم، چون ادعا می‌کنی از کسانی هستی که امام مهدی ناصر محمد یمانی را تصدیق می‌کنی" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"اما «ام سجا»! تو می‌خواهی شهادت بدهی که امام مهدی ناصر محمد یمانی، رسول پروردگار عالمیان است؛ همانا که دروغ می‌گویی." الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"سزاوار نیست که پروردگار عالمیان در آیات محکم کتابش، سخن خود را نقض نماید!" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"چطور ممکن است خداوند در آیات محکم کتابش برایمان فتوادهد که محمدرسول‌الله آخرین نبیّ خداونداست و برخلاف فتوای خود عمل کندو امام مهدی را به عنوان رسول جدید از نزد پروردگار عالمیان برانگیزد" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"عقیده تو، کفر نسبت به این فرموده خداوند تعالی است که:{محمّد، پدر هیچ‌یک از مردان شما نبوده و نیست، بلکه رسول خدا و خاتم پیامبران است و خداوند همواره به همه‌چیز آگاه است.} الاحزاب" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"چطور ممکن است خداوند،مهدی را به عنوان رسولی جدید برانگیزد؟خداوند پاک و منزه است و کلام خود را که در آیات محکم کتابش آمده‌است، نقض نمی‌کند." الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"خداوند،امام مهدی را برای یاری به محمد می‌فرستد [ناصر محمد]؛ یعنی یاری و نصرت به آنچه که خاتم الأنبیا و مرسلین محمد رسول‌الله صلی الله علیه و آله و سلم آورده‌است" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"به تو می‌گویم که در پی حقّ نیستی؛ بلکه افترا می‌زنی که محمد رسول‌الله می‌خواند و می‌نوشت!!!" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"امّ سجا!به خداوندی که خدایی جزاونیست قسم،اگر محمدرسول‌الله خواندن و نوشتن میدانست،شیاطین بشرازقوم یهودکه در پی ابطال[دعوت]او بودندومردم را به شدت از او باز می‌داشتند؛ در مورد او شک میکردند" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"شیاطین بشرازقوم یهودکه در پی ابطال[دعوت]او بودند و مردم را به شدت از او باز می‌داشتند؛در مورد او شک می‌کردند؛همان کسانیکه می‌دانستنداو نبیّ پروردگار عالمیان است ومانندپسرانشان او را می‌شناختند" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"برهانی که باعث شد یقین کنند او محمد رسول‌الله است این بود که دیدند ایشان خواندن و نوشتن نمی‌داند و لذا دریافتند او همان نبیّ امیّ است که در تورات و انجیلی که نزد آنهاست، از ایشان یاد شده‌است" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"کسانیکه ازرسول وپیامبرامی پیروی میکنندکه نام او رادرتورات و انجیل که نزدشان است،نوشته می‌یابند،آنهارا به معروف دستورمیدهد،واز منکر باز میدارد؛ اشیای پاکیزه را برای آنها حلال می‌شمرد(الاعراف۱۵۷)" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"و از آنجایی که در تورات و انجیل که نزدشان بود، نوشته شده بود که رسول‌‌الله محمد؛ نبیّ امیّ است و خواندن و نوشتن نمی‌داند؛ برای همین به اندازه مثقال ذره‌ای هم درباره ایشان شک نکردند" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"چون ایشان امیّ بود و با وجود آن، در قرآن برای بنی‌اسراییل اکثر مسایلی که در آن اختلاف داشتند را بیان می‌کرد؛ با اینکه نوشتن و خواندن نمی‌دانست" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"برای همین یقین کردنداو به حق رسول و نبیّ امی است که در تورات آمده و نوشته شده که نبیّ امیّ است.اما اگرمی‌دیدندمحمد رسول‌الله صلى الله عليه وآله وسلّم، خواندن و نوشتن میداند؛ درموردش شک میکردند" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"چون یهود می‌دانستند خاتم الأنبیا و مرسلینی که در تورات درباره‌اش نوشته شده بود؛ نبیّ امیّ است و خواندن ونوشتن نمی‌داند" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"اگر می‌دیدند ایشان می‌تواند بخواند و بنویسد؛ شیاطین بشر از قوم یهود که در پی ابطال [سخنان] او بودند؛ در باره ایشان شک می‌کردند" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"{و تو پیش از این، هیچ نوشته‌اى را نمى‌خواندى، و آن را با دست خود نمى‌نوشتى، مبادا آنان که در صدد [تکذیب و] ابطال [سخنان] تو هستند، [در وحى بودن و حقّانیت قرآن‌] شک و تردید کنند. (۴۸)}العنکبوت" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"از آنجا که ایشان امیّ بودند و خواندن و نوشتن نمی‌دانستند؛ یقین کردند او نبیّ امیّ است که در تورات و انجیلی که نزد آنان بود، از او یاد شده‌است" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"ولی ابطال‌کنندگان باوجودیقین به نبیّ امیّ بودنش،تکذیبش کردند {کسانیکه به آنان کتاب داده‌ایم، پیامبر را همچون پسران خود مى‌شناسند، و گروهى از آنان با آن که حقّ را ميدانند،کتمان مى‌کنند.۱۴۶}البقرة" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"امّ سجا! از شاکران باش که برایت بهتر است. و به اداره سایت دستور می‌دهیم تو را به عنوان انصار پیشگام برگزیده قبول نکنند، چون تو به دلیل این عقیده باطلت، از انصار امام مهدی نیستی" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"تو به دلیل این عقیده باطلت، از انصار امام مهدی نیستی؛ چرا که باور داری خداوند امام مهدی منتظر را به عنوان رسول پروردگار عالمیان برمی‌انگیزد. این عقیده باطل و برخلاف آیات محکم قرآن عظیم است." الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"اعتقاددرست و حق این است:خداوند مهدی منتظر رابه عنوان یاری دهنده محمد[ناصر محمد]میفرستدیعنی یاری دهنده به آنچه که محمدرسو‌ل‌الله آورده‌ واین حکمت همراهی اسم محمددر نام امام مهدی ناصرمحمداست" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"مسلمانان درموردبعثت امام مهدی ناصر محمد،حق ندارند باوری جز این داشته باشندکه امام مهدی به عنوان رسول و نبیّ برانگیخته نمیشود؛اعتقاد حق این است که خداوند امام مهدی رابرای یاری به محمدبرمی‌انگیزد" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"درغیراین صورت نسبت به این فرموده خداوند تعالی کافر شده‌اند:{محمّد، پدرهیچ‌یک از مردان شما نبوده و نیست، بلکه رسول خدا و خاتم پیامبران است و خداوند همواره به همه‌چیز آگاه است ۴۰}الاحزاب" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"سزاوار امام مهدی ناصر محمد نیست که خداوند او را پیرو و امیال و هواهای شما برانگیزد! پس به سراغ مدعیان مهدویتی برو که مسّ شیطان در آنها سرگردان است، آنها اعتقاد باطل تو را تصدیق خواهند کرد" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"برخی از آنها خود را نبیّ و برخی خود را رسول می‌خوانند و برخی می‌گویند محمد رسول‌‌الله هستند و روح نبیّ محمد در جسدشان حلول پیدا کرده‌است؛ در‌حالی‌که مسّ شیطان رجیم در جسمشان سرگردان است" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"برخی هم خود را رسول‌الله مسیح عیسی‌بن‌مریم خوانده و می‌گویند روح مسیح وارد جسدشان شده! در‌حالی‌که مسّ شیطان وارد آن شده‌است" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"حکمت شیطانی این ادعاها این است که مسلمانان از امام مهدی منتظر حقّ پروردگارشان روگردانده و گمان کنند او هم یکی مانند آنهایی است که قبل از او یا در عصر او ادعای مهدویت کرده‌اند" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"تامسلمانان گمان کنند او هم یکی مانند آنهایی است که قبل از او یا در عصر او ادعای مهدویت کرده‌اند و ساده‌ترین علمای مسلمین به سرعت دربرابر آنها حجت آورده و آنها را خاموش ساخته‌اند" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"اما امام مهدی ناصر محمد یمانی، مجنون نیست، بلکه بسیار عاقل است و دربرابر تمام عقلا؛ به سادگی با برهان علمی از آیات محکم قرآن عظیم، حجت می‌آورد" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"هر انسان عاقلی درمی‌یابد بیان او بی شک‌وتردید حقّ و از نزد پروردگار عالمیان ‌‌است؛ چون اگر از عقل استفاده شود، بصیرت انسان همیشه قادر است حق را از باطل تشخیص دهد و کور نمی‌شود" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"{ خداوند دانش و حکمت را به هر کس بخواهد می‌دهد؛ و به هر کس دانش داده شود، خیر فراوانی داده شده است. و جز خردمندان، متذکر نمی‌گردند۲۶۹ }البقرة" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"کسانیکه ازعقل خوداستفاده نمیکنند،هیچوقت مشمول هدایت الهی نمیگردند؛خداتنهابندگانی را هدایت میکندکه سخنان را قطع نکرده واول گوش داده وسپس از بهترینهایی که عقلشان قبول کرده باشد؛پیروی میکنند" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"{همان کسانی که سخنان را می‌شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می‌کنند؛ آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده، و آنها خردمندانند(۱۸).} [الزمر]." الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"عقل شما حتماً در برابر بیانات حقّ امام مهدی ناصر محمد یمانی به کلی تسلیم می‌شود، چون اگر بیان حقّ به عقل عرضه شود، دیده‌ی بصیرتِ عقلِ [انسان] اندیشمند؛ نابینا نمی‌شود" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"کسانی که بدون به‌کار گرفتن عقل، از گذشتگان پیروی کرده و در حق یا باطل بودن عقاید آنان و اینکه آیا عقل آن را باور می‌کند یا خیر، تدبر نمی‌نمایند؛ حاضر به استفاده از عقل خود نیستند" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"اینهاازاهالی آتش‌اندو به دلیل عدم استفاده از عقل،در حیات دنیوی به‌سوی حق هدایت نمیگردندوازدعوتگرالهی که عقل دربرابرمنطق دعوتش خاضع میگرددرو میگردانندو تنهاکورکورانه از گذشتگان پیروی میکنند" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"میگویند:بیم‌دهنده به سراغمان آمد،ولی او را تکذیب کردیم وگفتیم خداوندهرگزچیزی نازل نکرده وشمادرگمراهی بزرگی هستید(۹)و میگوینداگرماگوش شنوا داشتیم یا تعقّل میکردیم،درمیان دوزخیان نبودیم(۱۰)الملک" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"کسانی هستندکه وقتی امام مهدی ناصرمحمدیمانی به آنها میگوید من امام مهدی ناصرمحمدم وبا برهان علمی آنهارا خاموش میسازد، تنهاحجّت آنان دربرابرش این است که می‌گویندامام مهدی نمیگوید من امام مهدی‌ام" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"می‌گویند: «امام مهدی نمی‌گوید که من امام مهدی هستم و تا زمانی‌که خود را امام مهدی بخوانی؛ امام مهدی نیستی!» . پس در برابر آنان حجتی می‌آوریم که همگیشان را رسوا می‌کند" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"ای علمای امت! آیا می‌توانید از محمد رسول‌الله و از سنت نبوی، حدیثی بیاورید که گفته باشد امام مهدی نمی‌گوید او امام مهدی است؛ تا آن حدیث را به کتاب خداوند قرآن عظیم عرضه کنیم" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"ای علمای امت! من به دنبال حدیثی گشتم که در آن گفته شده باشد: امام مهدی نمی‌گوید که امام مهدی است ولی چنین حدیثی را در حین جستجو[ی اینترنتی] پیدا نکردم" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"یعنی در میان تمام احادیثی که از نبیّ نقل شده‌اند، چه احادیثی که همگان روی آن توافق دارند و چه احادیث متواتر و احادیث ضعیف، چنین چیزی وجود ندارد" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"ای عجب، ای عجب!!! من در میان تمام احادیث نقل شده از نبیّ حدیثی پیدا نکردم که بگوید امام مهدی نمی‌گوید من امام مهدی هستم؛ آیا می‌توانید این حدیث را برایم بیاورید تا آن را به کتاب خدا عرضه کنیم؟" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"یا شما این حدیث را به دروغ از خودتان درآورده‌اید و پانزده سال است با آن با من مجادله می‌کنید درحالی‌که در هیچ‌یک از کتب احادیث نبیّ؛ چنین حدیثی وجود ندارد!" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"اگر بگویید: «خیر؛ چنین حدیثی وجود دارد و نبیّ فرموده است که امام مهدی نمی‌گوید من مهدی هستم!» ، در پاسخ می‌گوییم: اگر راست می‌گویید آن را بیاورید" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"اگر چنین نکنید؛ پس چه کسی ظالم‌تر از کسی است که به رسول‌الله نسبت دروغ دهد؛ پس در آتش جهنم جای خواهد گرفت" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"اما من حتی در میان احادیث دروغ، چنین چیزی را پیدا نکردم و در زمان جستجوی اینترنتی ، چنین چیزی را پیدا نمی‌کنم؛ آیا شما این حدیث را از خودتان درآورده و ساخته‌اید؟ و همگی هم بر سر آن توافق دارید!" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"امیدوارم خداوند تمام کسانی که در قلبشان خیری پیدا می‌کند، همان کسانی که اگر راه حقّ را ببینند، از آن پیروی می‌کنند را، به صورت عاجل هدایت فرماید" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"اما کسانی که استکبار ورزیده و غرور و تعصب آنان را به گناه کشانده، امیدوارم خداوند با آنچه که ویروس کرونا می‌نامید یا با ویروسی متین که عذاب و کیدی شدیدتر دارد، [طومار] عمرشان را درهم بپیچد" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"ای جماعت روگردان از کتاب خدا قرآن عظیم! اگر راست‌ می‌گویید چه کسی می‌تواند عذاب خدا را از شما دور کند؟" الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"و سپاهی کوچک خداوند کرونا، همچنان به جنگ جهانی خود ادامه می‌دهد تا گردن‌ها در برابر خلیفه خدا مهدی ناصر محمد یمانی خاضع گردد و آنچه که در راه است بسیار عظیم‌تر است." الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )

"پروردگارا ببخش و رحم کن و میان ما و مجرمان جهان، به حق حکم کرده و گشایش مقرر فرما که تو خیرالفاتحینی." الإمام ناصر محمد اليماني ۱۳۹۹-۴-۵ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=40389

2020-07-03 16:58:03
رقم البيان ( 331767 )