عدد النتائج : 77

"و حق آشکار شد و فرصت فرار گذشته است؛ تا آنها که هلاک می‌شوند، از روی دلیل روشن و اتمام حجت باشد؛ و آنها که زنده می‌مانند از روی دلیل روشن باشد" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"ای مردم جهان! آیا حرکت خورشید و ماه به دست مهدی منتظر ناصر محمد یمانی است؟ یا به دست خداوند واحد قهار؟" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"تمام دولت‌های عالم و ملت‌هایشان دریافتند که شب نیمه رمضان امسال( ۱۴۴۱ه/۱۳۹۹ه.ش.)، به حق غروب-مساء- روز چهارشنبه/شب پنج شنبه بود و به فرمان خداوند واحد قهار؛ کار تمام شد" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"کار تمام شد و خداوند نشانه کیهانی استثنایی و خارق العاده‌ای را به شما نشان داد که برخلاف قوانین فیزیکی کیهان است" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"خداوند نشانه کیهانی استثنایی و خارق العاده‌ای را به شما نشان داد که برخلاف قوانین فیزیکی کیهان است و این نشانه تصدیقی از جانب خدا برای بنده و خلیفه‌ی او بر تمام عالمیان، امام مهدی ناصر محمد یمانی است" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"برای اینکه بدانیداین نشانه‌ تصدیق خداوندبرای خلیفه اوست همه میدانیدبعداز غروب آفتاب روز چهارشنبه ۲۹ شعبان -بر اساس تقویم ام القری مرکز زمین- در شب پنج‌شنبه،هیچ بشری درمشرق‌هاو مغربهای زمین،هلال ماه رمضان راندید" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"گرچه آنهاشعبان را۳۰روز حساب کرده و پنجشنبه رامکمل شعبان قرار دادندوبرای همین جمعه اولین روزازایام روزه‌داری مسلمانان شدامااین بارؤیت شرعی هلال نبودگرچه باتمام شدن ماه شعبان براساس تقویم ام القری؛هلال بایددیده میشد" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"کسانی که جمعه روزه بودند هم هلال را ندیدند؛ گرچه جمعه شب دوم رمضان در تمام کشورهای اسلامی بود؛ ولی نه با چشم غیر مسلح و نه با تلسکوپ‌های بزرگ و نه با دوربین‌های فضائی؛ هلال دیده نشد" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"وبلکه بر اساس -محاسبات فلکی- اعلان کردند جمعه آغاز ماه است و بلکه با رؤیت هلال با دوربین دید در روز سی سی دی رمضان را اعلان کردند! و کشورهای دیگر بر اساس رؤیت شرعی هلال، از شنبه روزه گرفتند." الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"میخواهم بگویم:باید تمام عالم بدانندکه دانشمندان نجوم ـمسلمان وکافر-میدانندبعدغروب آفتاب روز چهارشنبه۳۰ شعبان،براساس علوم فیزیک آنهاکه قبل ازنشانه‌ ادراک به حق دقیق بوداین شب( شب پنج شنبه)شب اقتران مرکزی محاق است" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"باقیمانده نورماه شعبان درفجرپنج شنبه ساعت5:26دقیقه به وقت ام القری مکه مکرمه وساعت 2:26بعداز نیمه شب پنج‌شنبه به وقت جهانی؛محومیشودواین یک لحظه‌ جهانی است ودودانشمند نجوم پیدانمیشود که سراین امراختلاف داشته باشند" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"این یک لحظه‌جهانی است ودودانشمند نجوم پیدانمیشود که سر این امراختلاف داشته باشندوتمام دانشمندان نجوم بشریت-مسلمان و کافر-زمان وقوع آنرابادقت بسیارزیادو بدون هیچ خطاواشتباهی -ولودرحدیک ثانیه –میدانند." الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"امامن به پروردگار ملکوت آسمانهاوزمین قسم میخورم وبراساس دانش من از آیات محکم قرآن عظیم،خورشیدرانسزدبه ماه برسد-ادراک-وهلال ماه جدید قبل از بازگشت ماه به العرجون القدیم-اجتماع مرکزی خورشید و ماه- متولدشود" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"العرجون القدیم؛محوشدن نورازچهره ماه به صورت کامل است و ماه به کلی تاریک میشودوذره‌ای نوردرچهره ماه وجودنداشته و چهره ماه به صورت کامل مثل شب تاریک تاریک و بدون نور است؛ چون روی تاریک -وشب- ماه به سمت کره زمین است" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"ماه درحالیکه به صورت هلال جدیددرآمده؛نمیتواندباخورشیداجتماع کند؛این قاعده اززمانیکه خداوندآسمانهاوزمین را آفریده پابرجابودوخورشیدرانشایدکه به ماه رسدوهلال قبل کسوف متولدشودوخورشیدنمیتواندباهلال ماه اجتماع کند" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"تمام دانشمندان فیزیک نجوم گواه این امرهستندوحتی۲نفرهم بین دانشمندان نجوم بشریت وجودندارد که دراین امربایکدیگر اختلاف داشته باشند و همه میدانند که محاق مرکزی درتمام عالم هم زمان ودریک لحظه رخ میدهد" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"همه می‌دانندکه محاق مرکزی درتمام عالم هم زمان ودریک لحظه رخ می‌دهدوبعدازآن ماه از سمت شرق از خورشید جدا می‌شود؛ و از اینجا نور باریکی در سطح ماه پدیدار می‌گردد" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"براساس کتاب خداوند قرآن عظیم هلالی درکارنخواهدبودمگراینکه دست کم۱۲ساعت از اقتران گذشته باشدیعنی ماه جدیدکه متولدشد، شروع به نمومیکندوبعدگذشت۱۲ ساعت از اقتران مرکزی و جهانی خورشیدو ماه؛هلال شکل میگیرد" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"از آنجا که براساس محاسبات علم فیزیک نجومی-که قبل از وقوع نشانه‌ای ادراک به حق دقیق بودند- آغاز فلکی ماه رمضان جمعه بود؛ چون بیش از ۱۲ ساعت از زمان اقتران مرکزی در صبح پنج شنبه، گذشته بود؛ برای همین تمام دانشمندان نجوم بشریت شب جمعه را اولین شب ماه رمضان امسال(۱۴۴۱ه/۱۳۹۹ه.ش.) به حساب می‌آورند" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

براساس محاسبات علم فیزیک نجومی آغاز فلکی ماه رمضان جمعه بودچون بیش از۱۲ساعت اززمان اقتران مرکزی درصبح پنجشنبه گذشته بودلذاتمام دانشمندان نجوم شب جمعه رااولین شب ماه رمضان امسال به حساب آورده وبه رؤیت هلال کاری ندارند الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

تمام دانشمندان نجوم بشریت شب جمعه را اولین شب ماه رمضان امسال(۱۳۹۹ه.ش.) به حساب آورده و به رؤیت هلال کاری ندارند؛چه ثابت شود رؤیت شده و چه ثابت نشودچون براساس علومشان؛از لحظه اقتران مرکزی،بیش از ۱۲ ساعت گذشته است الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"بین دانشمندان نجوم جهان کسی راپیدانمیکنید که به شمابگوید آغاز ماه رمضان سال ۱۴۴۱؛ غروب روز چهارشنبه/شب پنج‌شنبه بودچون میدانندکه غروب چهارشنبه/شب پنج‌شنبه؛هنوز مقداری ازنورماه شعبان د چهره کره ماه باقی است." الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"سؤالی که به صورت خاص دربرابرتمام دانشمندان نجوم مطرح میشوداین است که:چراشب نیمه رمضان وبدرتمام اول آن غروب چهارشنبه/شب پنج‌شنبه رخ داد؟آیانورماه شعبان ونورماه رمضان در هم آمیختندبدون این که محاق،آنهارااز هم جداکند؟" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"چراشب نیمه رمضان وبدرتمام اول آن غروب چهارشنبه/شب پنج‌شنبه رخ داد؟آیانورماه شعبان ونورماه رمضان در هم آمیختندبدون این که محاق،آنهارااز هم جداکند؟این از نظر علمی و منطقی غیر ممکن است." الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"من امام مهدی ناصر محمد یمانی تمام دانشمندان نجوم بشریت را به چالش می‌کشم که اگر می‌توانند جواب دیگری پیدا کنند؛ تنها یک جواب وجود دارد( همان طورکه خداوند تنها یکی است)" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"برای این سوال که چرابدررمضان چهارشنبه شب کامل شدتنهایک جواب وجوددارد(همانطورکه خداوند تنها یکی است)وآن هم این است که بایدهلال رمضان به محاق رفته و وز چهارشنبه متولدشده و قبل غروب آفتاب روز چهارشنبه غروب کرده باشد" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"بایدهلال رمضان به محاق رفته وروزچهارشنبه متولد شده وقبل ازآفتاب روزچهارشنبه غروب کرده باشددرحالیکه به صورت هلال اول ماه رمضان بوده وخورشیددرشرق آن قرارداشته است وماه درحالت ادراک ازسمت غرب درپی خورشیدروان شده باشد" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"و ماه در حالت ادراک از سمت غرب در پی خورشید روان شده باشد؛ چون هلال رمضان از ناحیه غرب در پشت سر خورشید در حرکت بوده و خورشید در اقتران مرکزی؛ با هلال ماه اجتماع کرده است" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"براساس علوم فیزیک نجوم درمور حرکت خورشیدوماه،این نقطه‌‌ی حضیض ماه تاریک بعدازتمام شدن نورماه شعبان است.بشریت حق ندارددانش فیزیک نجومی راردکند؛چون آنچه که درقرآن عظیم می‌یابم؛ حقاًمانند سخنانی است که آنها میگویند" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"بشریت حق ندارددانش فیزیک نجومی راردکندچون آنچه که درقرآن عظیم مییابم؛حقاًمانند سخنانی است که آنها میگویندفقط اینکه آنها تا به صورت شرعی هلال ماه رمضان رارؤیت نکرده باشند؛نباید اعلان کنندو این امر حکمتی ربانی دارد" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"این امرحکمتی ربانی داردتاوقتی بشریت واردعصرنشانه‌های بزرگ ساعت شدازآغازماه۲شب خواهدگذشت،ولی ماه رانمیبینندتااینکه شب سوم منتفخ(بزرگتر از عادی)دیده میشودهمانطورکه درهیچ یک از کشورهای اسلامی دیده نشدمگرغروب جمعه" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"و خداوند از کسانی که بدون رؤیت شرعی هلال ماه رمضان؛ جمعه را آغاز ماه اعلان کردند درگذرد." الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"بر اساس ادراک، غروب جمعه/شب شنبه سومین روز رمضان بود که علت آن رسیدن خورشید به ماه و تولد هلال قبل از اقتران مرکزی است و خورشید با هلال ماه اجتماع کرد." الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"به خداوندی که آسمانهارابدون ستون مرئی برافراشته،خداوندبه من نشان داددانشمندان نجوم وحریفانشان که به صورت شرعی استهلال میکنندیقین کرده‌اندخورشیدبه ماه رسیده،هلال قبل از کسوف متولد شده وخورشیدبا هلال ماه اجتماع کرد" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"دانشمندان نجوم وحریفانشان که به صورت شرعی استهلال میکنندبه یقین دریافته‌اندخورشیدبه ماه رسیده وهلال قبل کسوف متولدشده وخورشیدباهلال ماه اجتماع کرده وبه همین دلیل شب نیمه رمضان امسال واولین شب بدر،غروب روز چهارشنبه بود" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"هم چنین تمام کسانی که غروب چهارشنبه/شب پنج‌شنبه نظاره‌گر آسمان بودندو تمام کسانی که خورشید در روز چهارشنبه/ شب پنج‌شنبه بر آنان غروب کرد، مشاهده کردند که به حق در غروب چهارشنبه/شب پنج‌شنبه، ماه به شکل بدر درآمد" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"آنها از آن به عنوان ماه غول پیکر یاد می‌کنند؛ بلکه این غول پیکر بودن ماه معجزه کیهانی و از نشانه‌های تصدیق پروردگار عالمیان برای خلیفه خدا بر عالمیان امام مهدی ناصر محمد یمانی است." الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"قبل از اینکه هلال ماه رمضان را با چشم غیر مسلح بینید؛ امام مهدی به حق برایتان فتوا داده بود که اولین بدر کامل ماه رمضان امسال(۱۴۴۱ه) غروب چهارشنبه/شب پنج‌شنبه خواهد بود" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"علت آن این است که در هلال رمضان معجزه کیهانی رخ خواهد داد که قبلا تکرار شده بود و در یک ماه ادراک هم در زمان طلوع رخ داد و هم در زمان غروب و در فجر چهارشنبه؛ آخرین نور ماه شعبان محو شد" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"دانشمندان نجوم میدانند که نورباقی مانده ازماه شعبان؛صبح چهارشنبه محونمیشودبلکه همچنان ازنور ماه شعبان چیزی باقی است.اماآنچه کهرخ داداین بودکه ماه شعبان صبح چهارشنبه به محاق رفت و سپس هلال رمضان متولدگردید" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"اما آنچه که اتفاق افتاد این بود که ماه شعبان صبح چهارشنبه به محاق رفت(تاریک شد) و سپس هلال رمضان متولد گردید و خورشید با هلال ماه اجتماع کرد؛ اگر این اتفاق رخ نداده باشد، بدر ماه زود هنگام رخ نمی‌داد" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"اگراین اتفاق رخ نداده باشد، بدرزود هنگام ماه رخ نمیداد؛بدر هشداردهنده به بشریت وشاهدحق برای تمام کسانی که به چهره ماه نگاه کرده باشندو زبان حال ماه که میگوید:آیا مشاهده نمیکنید که بدر کامل شده‌ام یامرانمی‌بینید؟" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"ولی این بار درغروب چهارشنبه/شب پنج‌شنبه چشم تمام کسانی که در تمام کشورهای جهان نظاره‌گر بدر رمضان بودند؛ به نشانه کیهانی ادراک یقین کرد." الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"و سؤالی از جانب خدا در آیات محکم کتابش مطرح می‌شود و به بشریت می‌گوید چرا به نشانه تصدیق کیهانی برای خلیفه خدا مهدی ناصر محمد یمانی ایمان نمی‌آورند" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"چرا بعد از اینکه به نشانه کیهانی نزد خود یقین پیدا کردند، به شأن خلیفه خدا مهدی ناصر محمد یمانی اعتراف نمی‌کنند؟" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"اما به سؤالی که خداوند در آیات محکم کتابش مطرح کرده؛ با علم غیب-خدا- جوابش هم پیوست شده و بشارتی از جانب خدا آمده تا به مستکبران؛ بشارت عذاب دردناکی را بدهیم" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"سوگند به شفق۱۶و سوگند به شب و آنچه را فرو پوشد۱۷و سوگند به ماه آنگاه که بَدر کامل میشود۱۸كه طبق سیاره عذاب بر بالای طبق سیاره شما قرار میگیرد(مترجم: سیاره ای(کوکب عذاب) بر بالای سیاره دیگر(زمین) قرار میگیرد)انشقاق" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"پس چراآنان ایمان نمیآورند۲۰وهنگامی که قرآن برآنها خوانده میشود سجده نمیکنند۩ ۲۱بلکه کافران پیوسته آیات الهی را انکارمیکنند۲۲وخداوند آگاه‌تر است به آنچه که آنها بدان پی میبرند۲۳پس آنها را به عذابی دردناک بشارت ده۲۴" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"و اگر نشانه ادراک را باور کرده بودید، این برایتان بهتر است و اگر مراکز تصمیم گیرنده در کشورهای مختلف اعلان کرده و اعتراف کنند امام مهدی ناصر محمد یمانی خلیفه خدا بر عالمیان است..." الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"اگرتصمیم گیرندگان‌درکشورهای مختلف اعلان و اعتراف کنند امام مهدی ناصرمحمدیمانی خلیفه خدا بر عالمیان است، خداوند عذاب عالم‌گیری که در حال حاضر آنها و ملت‌هایشان گرفتارش هستند و ویروس کرونا می‌نامند؛از سرشان برمی‌دارد" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"چطورمیخواهیددرحالیکه دربرابرخلیفه خداوآیات الهی استکبارمیورزیدعذاب راازشما برداردبلکه من امام مهدی ناصرمحمدیمانی خلیفه خدابرعالمیان به خداوند عظیم ذو القوة المیتن قسم میخورم؛خدا فقط و فقط بر عذاب شما می‌افزاید" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"حتی‌اگرتصمیم‌گیرندگان و رهبران تمام دولتهای جهان فکرکنندتامدتی معین به کره‌ ماه برون ت آنچه که فاجعه کرونامینامندبگذردمیبینند ویروس کرونابر آنان پیشی گرفته وقبل ازآنان درکره ماه بی صبرانه منتظرشان نشسته است" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"هیهات به خدای زمین وآسمانها قسم!تصمیم‌گیرندگان کشورهای‌جهان،هیچ راه گریزی ازعذابهای رنگارنگ خداوندنخواهندیافت وهرکس رابخواهدهلاک وهرکس رابخواهدعذاب میکندتاگردنشان دربرابرخلیفه خدامهدی ناصرمحمدیمانی خاضعانه فرودآید" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"به تمام مستکبران بشارت می‌دهم (و این بشارتی از نزد خداست،) او - بر اساس اخبار محکم کتاب- از عذابش بر آنان خواهد افزود و دری از عذاب بسیار شدید را بر آنان می‌گشاید" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"و همچنان با امر الهی تحدی و مبارزه طلبی خداوند واحد قهار ادامه دارد تا زمانی که امر خدا برای اطاعت از خلیفه‌اش فرا رسد و از ترس عذاب‌های رنگارنگ خداوند واحد قهار؛ گردنشان در برابر او خاضعانه فرود آید" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"فرمان خداوند به خلیفه‌ منتظرش در آیات محکم ذکر صادر شده است. خداوند به او امر نموده که خدا را با کسانی که در برابر امر خداوند در اطاعت از خلیفه‌اش استکبار می‌ورزند، تنها گذارد و پایش را روی پایش بیندازد" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"خداوندبه او امرنموده که خداراباکسانی که دربرابرامرخداونددر اطاعت از خلیفه‌اش استکبار میورزند، تنهاگذارد و پایش را روی پایش بیندازد تا زمانی برسد که خداوند تمام تصمیم گیرندگان در کشورهای جهان را خاضع او گرداند" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"و هرکس که به خاطر تعصب و غرور به گناه کشیده شود (و دربرابر خلیفه خدامهدی منتظرسرفرودنیاورد)و هرکس از آنان که هلاک ‌شود، عاقبت کارش در آتش است که بدترین جایگاه است." الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"هم چنین عذاب شامل سرکش‌ترین آنها خواهد شد؛ عذاب الهی مشاوران و نزدیکانی که به تصمیم‌گیرندگان مشاوره بد می‌دهند و اعضای مجرم حکومت‌های ظالم جهان را هم در برخواهد گرفت فرقی ندارد مسلمان باشند یا کافر." الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"هم چنین خداوند امر نموده به آنان بشارت عذاب‌های بیشتر الهی را بدهیم که از آسمان و خشکی و دریا نازل خواهند شد." الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"ای دانشمندان هواشناسی و متخصصین امور اقلیمی و آب و هوایی! خواهیم دید آیا در مورد دلیل افزایش نشان‌گر و شاخص حوادثی که از آنها به عنوان بلایای طبیعی یاد می‌کنید؛ راست می‌گویید و علت آن پدیده گلخانه ای است" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"آیادرمورد افزایش بلایاراست میگوییدوعلت آن پدیده گلخانه‌ای است که آن هم به زعم شماناشی ازآلودگی ودود حاصل از کارخانه‌ها و امثال آن است؟ حال۴ماه است که به خاطر آنچه که ویروس کرونا می‌نامید، صنایع تعطیل شده‌اند" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"حال چهار ماه است که به خاطر آنچه که ویروس کرونا می‌نامید، صنایع تعطیل شده‌اند و خواهیم دید ‌آیا شما راست می‌گویید و میانگین عذاب‌های الهی کم خواهد شد؛ یا از عذاب های خود بر شما خواهد افزود" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"از عذاب های خود بر شما خواهد افزود همانطور که از عذاب سخت کرونا و غیر کرونا بر شما خواهد افزود؛ ای بدترین جنبندگان؛ کسانی که نمی‌فهمند این حق آمده از نزد پروردگارشان است مگر با زبان عذاب" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"از خدا می‌خواهیم تا به حق لا اله الاهو به حق رحمتی که بر خود نگاشته و به حق بزرگی نعیم رضوان نفسش؛ به فقیران و مسکینان و تمام مظلومان عالم رحم کند که او بیش از بنده‌اش نسبت به آنها رحیم است" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"همچنین از خدا میخواهیم بین خلیفه‌اش مهدی ناصرمحمدیمانی وتمام کسانی که دربرابرخلیفه‌ حق پروردگارشان استکبار می‌ورزنددرتمام دولتهای جهان حکم نمایدتصمیم گیرندگان دولتهای جهان درخواهندیافت چقدردربرابرخداوندکوچک وحقیرند" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"تصمیم گیرندگان دولتهای جهان درخواهندیافت چقدردربراب خداوند کوچک و حقیرند.ای کسانی که دربرابرخلیفه خدامهدی استکبار میورزید؛لعنت خدابر کسانی بادکه درتمام عالم دربرابرحق آمده ازنزدپروردگارشان استکبار میورزند" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"هم چنان بلاهای کوبنده و قارعه پشت قارعه بر سرتان فرود می‌آید تا امر خدا فرا رسد و خاضعانه در برابر خلیفه خدا سر فرود آورده و در حالی که ناتوان و خوار شده‌اید از او اطاعت نمایید" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"گردن شما در برابر خلیفه خدا خاضعانه فرود خواهد آمد؛ چطور در برابر خلیفه‌‌ای که پروردگارتان برای شما برگزیده؛ استکبار می‌ورزید؟ وای برشما از عذاب خدا" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"چطور در برابر خلیفه‌‌ای که پروردگارتان برای شما برگزیده؛ استکبار می‌ورزید؟ وای برشما از عذاب خدا! خداوندی که او را به عنوان خلیفه خود بر شما برگزیده ولی از خضوع در برابر خلیفه خدا مهدی سرباز زدید." الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"آیا می‌خواهید خداوند شما را هم مانند ابلیس -که حاضر به اطاعت از خلیفه خدا آدم نشد- لعنت کند؟ اگر راست می‌گویید، چه کسی می‌تواند شما را از عذاب خدا حفظ کند؟" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"چه کسی می‌تواند شما را از عذاب خدا حفظ کند؟ پس منتظر باشید که من هم همراه شما منتظر انواع نشانه‌های رنگارنگ عذاب خدا هستم که در راهند. و خداوند به زودی میان من و مستکبران شما حکم خواهد کرد" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"و خداوندبه زودی میان من و مستکبران شما حکم خواهد کرد و پروردگارت به احدی ظلم نمی‌کندتصدیق فرموده خداوندتعالی: { وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ﴿١٧﴾} [سورة سبا] { آیا جز ناسپاسان؛ کسی راکیفر مى‌دهیم؟}" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"و کسانی که توبه کرده و از خدا بترسند و اطاعت کنند و دعوت کسی که مردم را به سوی خداوند می‌خواند استجابت نمایند... همانا که اولیای خدا نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین شوند" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"آیاخداوندازسینه عالمیان باخبرنیست اگرخداونددانست درقلب کسی خیری هست اورا هدایت خواهدکردولی کسانیکه ازداعی الی الله اکراه داشته وازچیزی پیروی کنندکه باعث خشم خدامیشودوعزم خاموش‌کردن‌نورخدارابکنندحکم آنان باخداست" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"او بهترین حکم کننده و جدا کننده حق از باطل است. بگو منتظر باشید من هم با شما منتظرم؛ بلکه این شمایید که از فرجی که خدا برایتان مقرر کرد؛ سرباز زدید" الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )

"خداوند هیچ ظلمی به مردم نمیکند ولی آنها خودشان درحق خود ظلم میکنند و کسانی که ایمان آوردندوایمان خودراباظلم شرک آوردن به خدا؛ آلوده نکردندو احدی راهمراه خدا، نخواندند؛ترسی بر آنان نیست و اندوهگین نمیشوند." الإمام ناصر محمد اليماني 07 - 05 - 2020 مـ https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40024

2020-05-10 17:48:15
رقم البيان ( 329000 )