عدد النتائج : 40

"آخرین هشدار و یادآوری به تمام بشریت: خورشید به ماه رسیده است -ادراک- تا هرکس که هلاک می‌شود براساس بینه هلاک شود و هرکس زنده می‌ماند بر اساس بینه زنده بماند." امام ناصرمحمدیمانی ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش. http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

"ای مردم -چه مسلمان و چه کافر-! من امام مهدی ناصر محمد یمانی خلیفه‌ی خدا بر تمام عالمیان؛ پانزده سال است که به شما هشدار می‌دهم خورشید به ماه رسیده است امام ناصرمحمدیمانی ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش. http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

"با روی دادن ادراک،هلال قبل ازکسوف متولدشدو خورشیدبا هلال ماه اجتماع کرده -هلال نذیر-تا هشداری برای بشریت ونشانه‌‌تصدیق یکی از شروط بزرگ ساعت ونشانه‌ تصدیق مهدی‌منتظرناصرمحمدیمانی‌باشد امام ناصرمحمدیمانی" ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

هلال نذیر نشانه‌ای برای انسان است تابخواهدجلو افتاده و از ذکر قرآن عظیم پیروی کرده و در برابر خلیفه‌ی خدا و عبدش امام مهدی سرفرود آورده و خضوع کند امام ناصرمحمدیمانی ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش. http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

"یاتصدیق قرآن‌راتأخیرانداخته‌ودربرابرخداوندورسولش عصیان کرده واز خضوع واطاعت ازخلیفه‌‌ خداوندوعبدش مهدی ناصرمحمدیمانی سرباززندتاگرفتارعذاب شدیدخداوندگرددولعنت خداوندبردروغگویان باد" امام ناصرمحمدیمانی ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش. http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

"شایدعلمای‌فیزیک‌نجوم‌بشرعالم،عرب‌وغیرعرب‌بخواهندبگویند:ناصرمحمدیمانی!توسالهاست‌بامابسیارمجادله‌کرده‌ومیگویی:ای‌مردم‌خورشیدبه‌ماه‌رسیدوهلال‌قبل‌کسوف‌متولدشدخورشیدباهلال‌ماه‌اجتماع‌کرد" امام ناصرمحمدیمانی ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش. http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

"و ما تمام دانشمندان نجوم بشریت،عرب وغیرعرب از تو روگرداندیم وحال اعلان میکنی این آخرین هشداربرای مردمی است که بخواهندجلو افتاده و از کسی که آنان را به سوی خداوند دعوت می‌کند، پیروی کنند" امام ناصرمحمدیمانی ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش. http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

"ماتمام دانشمندان نجوم بشریت،عرب وغیرعرب ازتو روگرداندیم وحال اعلان میکنی این آخرین هشداربرای مردمی است که بخواهندجلو افتاده و از کسی که آنان را به سوی خداوند دعوت می‌کندپیروی کنند" امام ناصرمحمدیمانی ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

"به زعم خود،تو خلیفه‌ خداوندمهدی هستی وخداوندتورا به عنوان خلیفه‌ خوددرزمین و تمام کشورهای عالم برگزیده. ناصر محمد!تو عالم دینی هستی یا دانشمند فیزیک نجومی؟" امام ناصرمحمدیمانی ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش. http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

"ای مرد!مسایل فقهی دینی خدا،در تخصص فقها وعلمای فاضل دینی است،اما فیزیک نجومی در تخصص دانشمندان نجوم در فیزیک نجومی و حرکت خورشید و ماه در میان تمام بشریت-مسلمان وکافر-است" امام ناصرمحمدیمانی ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش. http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

"بین ما دانشمندان فیزیک نجومی اختلافی نیست به خصوص در مورد اقتران خورشید با کره‌ی ماه در محاق در پایان ماه." امام ناصرمحمدیمانی ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش. http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

"درمورد مشخص کردن زمان اقتران مرکزی خورشید با کره‌ ماه که در محاق تیره و عاری از نور ماه گذشته است، میان ما اختلافی پیدا نمی‌کنی" امام ناصرمحمدیمانی ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش. http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

میبینی‌تمام دانشمندان‌نجوم بشریت،شب اقتران مرکزی خورشیدوماه را در پایان ماه مشخص می‌کنند

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

#آخرین‌هشداربه‌بشریت_خورشیدبه_ماه_رسید

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

امام ناصرمحمدیمانی

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

۱۳۹۹/۲/۹ه.ش.

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

"دانشمندان نجوم بشریت حتی به اندازه یک ثانیه درمورد زمان آن با هم اختلاف ندارند؛ چون اقتران مرکزی خورشید و ماه در تمام عالم در یک لحظه‌ و همزمان رخ می‌دهد."

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

"اقتران مرکزی خورشیدوماه درتمام عالم دریک لحظه‌ و همزمان رخ میدهدآیا به دانشی که درعصرفیزیک نجومی درباره حرکت خورشیدوماه و زمین نزدماست ایمان داری؟" امام ناصرمحمدیمانی ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش. http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

"پس امام مهدی ناصر محمد یمانی که خداوند علم کتاب-قرآن عظیم- را به او عطا فرموده در پاسخ شما می‌گوید" امام ناصرمحمدیمانی ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش. http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

"اگردریافتیدازکتابهای شمابرهان علمی‌آوردم،از امام مهدی ناصرمحمدیمانی نپذیریدبلکه برهان من از قرآن عظیم است وهمه‌ شمابر حسب رشته‌ تخصصی علمی‌ خودمورد خطاب قرآن هستید" امام ناصرمحمدیمانی ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش. http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

"ای دانشمندان نجوم!این قاعده‌ نجومی کیهانی درآیات محکم قرآن عظیم درمورد منازل ماه ازآیات محکم قرآن عظیم است وقبل ازآن که شما نسبت به آنها احاطه علمی پیدا کنید،نازل شده است" امام ناصرمحمدیمانی ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش. http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

"حال بیان حق‌آیات رامیآوریم وشایسته نیست جز حق به خدا نسبت دهم.در موردفرموده خداوندتعالی: {وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾}" امام ناصرمحمدیمانی ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش. http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

"انسلاخ،پایان انقضاء است و بر اساس آنچه که در کتاب مییابم،حساب آن باغروب خورشیدآغازشده‌ودرتاریکی فرومیروندکه بعدازغروب خورشیدرخ میدهدوازغروب خورشیدتا غروب خورشید-بعد-میشودیکروز" امام ناصرمحمدیمانی ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش. http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

"خورشید با ماه که سطح آن تاریک است اجتماع میکند و خداوند این وضعیت را در آیات محکم قرآن "العرجون القدیم" نامیده است که بعد از منازل اهله ماه گذشته است." امام ناصرمحمدیمانی ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش. http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

"شب نمیتواندازروز پیشی گیردواز سمت شرق از آن جلو بیفتدو شرق،غرب شودو غرب شرق. چنین اتفاقی- عوض شدن جای شرق و غرب- درصورت برعکس شدن جهت دوران زمین رخ خواهد داد" امام ناصرمحمدیمانی ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش. http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

"ای عزیزانی که منکرحرکت زمین هستیدبه خداوندقسم؛اگر خدازمین شما را از دوران بازداردیکطرف عالم به طرف خورشیدوروزش تاروز قیامت ادامه خواهد داشت و طرف دیگرتا روز قیامت شب خواهدبود" امام ناصرمحمدیمانی ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش. http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

"پس با جهلتان بشریت را از پیروی از ذکر بازندارید، چون گمان خواهند کرد قرآن عربی شما می‌گوید زمین ثابت است و دوران ندارد. بلکه این شمایید که آن را ساکن و جامد می‌پندارید" امام ناصرمحمدیمانی ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش. http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

"به خداوند عظیم قسم میخورم که به ذهنم خطور نکرده بودکه من دربیان حق قرآن،عالم خواهم شدو عالمی نیست که از قرآن با من مجادله کند،مگر اینکه با برهان علمی ملجم بر او غالب گردم امام ناصرمحمدیمانی ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش. http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

"این امام مهدی است، انسانی که خداوند بیان کامل قرآن را به آموخته است؛ این صاحب علم کتاب است و کسی او را آموزش داده که خود او را به عنوان خلیفه بر تمام عالمیان برگزیده است." امام ناصرمحمدیمانی ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش. http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

"به نشانه‌ی کیهانی رسیدن خورشید به ماه- ادراک- بازمی‌گردیم؛ ای مردم سؤال کنید: "ماه شعبان گذشته؛ کی به العرجون القدیم بازگشت؟"" امام ناصرمحمدیمانی ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش. http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

"یعنی شب پنجشنبه؛ اولین شب رمضان امسال ۱۳۹۹بوده وامام ناصر محمد یمانی میگویداکثردانشمندان نجوم باخبرند که این حادثه واقعارخ داده و مخفیانه درموردآن با هم سخن میگویند" امام ناصرمحمدیمانی ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش. http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

"برای مامردم عادی حقیقت باآغاز بدررمضان روشن خواهدشدو ماه رمضان درغروب چهارشنبه وارداولین منزل بدر خود می‌شودو اگر ناصرمحمدیمانی راست‌بگویدچهارشنبه در شب پنج شنبه ماه بدرمیشود" امام ناصرمحمدیمانی ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش. http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

"چرا بعد از اینکه خداوند با بدر کامل ماه او را تصدیق کرد، ایمان نیاورده و خلیفه خدا ناصر محمد یمانی را تصدیق نمی‌کنند ؟" امام ناصرمحمدیمانی ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش. http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

"از خلال بدر کامل هنگام غروب آفتاب چهارشنبه در شب پنج شنبه برای تمام کسانی که به عقل رسیده باشند، چه مسلمان و چه کافر؛ امر روشن می‌شود. تصدیق فرموده خداوند تعالی:" امام ناصرمحمدیمانی ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش. http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

"خداونداتومیدانی‌آنچه‌که‌به آن‌پی‌خواهند‌برد؛حقّ آمده از نزدپروردگارشان است تاعذاب دردناک خدا به مستکبران برسد و به آنها بشارت‌عذابی دردناک داده‌میشود که علاوه بر عذاب ویروس کرونا است" امام ناصرمحمدیمانی ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش. http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )

"خدایاضعیفان و مسکینان و تمام مظلومان عالم را موردمغفرت و رحمت خود قرارده وبین من وتصمیم‌گیرندگان‌مستکبر جهان وحکومتهای آنهادرتمام جهان اسلام و کفرفتح و گشایش‌عنایت فرما" امام ناصرمحمدیمانی ۱۳۹۹/۲/۹ه.ش. http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=328014

2020-05-02 17:58:49
رقم البيان ( 328014 )